Timor-Leste Fact-Checker

Timor-Leste Fact-Checker

Iha loron Kuarta 12 Fevereiru 2020, mosu video ida viral tebes iha plata forma media sosial. Video badak ne’e kona-bá deskonfia sidadaun China ida sofre moras virus corona no monu derepente de’it iha Timor Plaza. Situasaun ne’e halo ema barak mak halai no buka sosa kedas masker iha tempu ne’eba.

Video badak ida ho nia durasaun segundu 36 viral tebes iha Indonézia, no ikus mai sirkula mós iha Timor-Leste. Utilizador plata forma media sosial hanesan Facebooker sira iha Timor-Leste mós hahu fahe tutan video ne’e maske video ne’e hoax.

Hafoin video badak ne’e sai viral, ekipa Fact-Checker KOMPAS nian hahu halo verifikasaun no rezultadu hosi verifikasaun ne’e detekta katak video ne’e hoax.

Domingu, 02 Febreiru 2020 10:03

#CoronaVirusFacts

Situasaun disseminasaun novo coronavirus (nCoV 2019) ne’ebé mosu iha China iha Dezembru 2019 kontinua evolui.

Tuir mai faktu sira iha horas tuku 9 dadersan iha loron Sesta, 31 Janeiro 2020.

Ema barak iha mundu inklui Timor-Leste oras ne’e sente paniku ho Virus Corona. Maske Virus Corona ne’e mosu iha Wuhan, China, maibé halo ema barak sente preokupa tebes. Iha Timor-Leste rasik maske seidauk detekta ema ruma afeta ona hosi virus ne’e, maibé governu hahu halo ona intervensaun balun hodi koloka pessoal mediku sira iha aeroportu no fronteira terestre sira hodi halo check ba sidadaun Xineza sira inklui Timor oan sira ne’ebé foin fila hosi China.

Iha loron 26 Janeiru 2020, kanal You Tube KLIBUR POST manipula tiha notisia Radio Televizaun Timor-Leste (RTTL) seksaun kriminal. Kanal YouTube ne’e inventa no manipula notisia ne’e ho titulu iha lian Indonézia katak

.

Video falsu ho nia durasaun 00:01:06 ne’e katak deskonfia kona virus Corona sidadaun Xineza ida hetan baku iha Timor-Leste. Video falsu ne’e halo ema hamutuk nain 25,402 mak hare ona, no sirkula barak mós plata forma media sosial hanesan Facebook. Ho sirkulasaun video falsu ne’e halo ema barak mak sente preokupa relasiona ho virus Corona ne’ebé hamate ona ema barak iha China (Wuhan), no ema rihun ba rihun ba afetadu ona iha nasaun balun iha mundu.

Notisia
Iha loron 18 Janeiro 2020, ID Facebook Amp Mudansa Progresso reklama katak, Joventude OJP-CNRT oras ne’e preparadu ona hodi halo asaun hasoru Primeiru-Ministru Taur Matan Ruak no Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lu Olo ligadu ba Proposta Lei Orsamenu Jeral Estadu (OJE) tinan 2020 ne’ebé la pasa iha votasaun jeneralidade iha Parlamentu Nasionál iha loron Sesta 17 Janeiro 2020.

“Jovenude OJP-CNRT Pronto ba mate! Prepara asaun hasoru PM. TMR no PR. LU OLO. Viva Kay Rala XANANA Gusmao!”

Públikasaun ne’e konsege provoka komentariu barak no komentariu oioin iha Facebook.

Sexta, 10 Janeiru 2020 15:18

[FALSU] Sunu Bandeira RDTL (4)

Notisia

Iha loron 5 Dezembru 2018 ID Facebook Oecusse Merdeka públika tan foto ida ema sunu bandeira RDTL ho nia lejenda: proses pembakaran sampah ne’ebé rezulta ema nain 267 mak halo komentariu, ema nain 177 mak fahe tutan, no ema nain 490 mak Like kahur malu.

Sexta, 10 Janeiru 2020 14:11

[FALSU] Sunu Bandeira RDTL (3)

Notisia

Iha loron 16 Dezembru 2018 ID Facebook Oecusse Merdeka públika tan foto ida ho ema ida sunu bandeira RDTL ho nia lejenda: PROSES PEMBAKARAN BENDERA SAMPAH. Públikasaun foto ne’e dada ema hamutuk nain 218 mak halo komentariu, ema barak mak fahe tutan, no ema hamutuk nain 470 mak Like kahur malu.

Sexta, 10 Janeiru 2020 13:01

[FALSU] Sunu bandeira RDTL (2)

Notisia

Iha loron Tersa 18 Dezembru 2018, ID Facebook Oecusse Merdeka públika foto ema lubun hamrik haleu asaun sunu bandeira RDTL ho nia lejenda: Oecussi harus merdeka dari kolonial timor leste/portugal. bakar bendera lblis. Publikasaun foto ne’e konsege atrai ema hamutuk nain 138 mak halo komentariu, ema nain 73 mak fahe tutan, no ema nain 295 mak Like kahur malu.

SALA (FALSE CONECTION)

Notisia

Iha loron 7 Janeiru 2019 ID Facebook Liduway Xavier fahe tutan notisia ho titulu Estados Unidos contratam Rambo para tratar do Irão.

Liduway Xavier hakerek tan lia-fuan: Rambo kala hasoru fali Iran na. Hafoin fahe liu oras lima nia laran, ID Facebook Robynocho Annan mós fahe tan notisia ne’e iha Fan Page CPLP oras meudia tuku 12:32.

Page 2 of 3