Segunda, 20 Janeiru 2020 17:23

[FALSU] Joventude OJP-CNRT atu halo asaun hasoru PM no PR Featured

Autor
Rate this item
(0 votes)

Notisia
Iha loron 18 Janeiro 2020, ID Facebook Amp Mudansa Progresso reklama katak, Joventude OJP-CNRT oras ne’e preparadu ona hodi halo asaun hasoru Primeiru-Ministru Taur Matan Ruak no Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lu Olo ligadu ba Proposta Lei Orsamenu Jeral Estadu (OJE) tinan 2020 ne’ebé la pasa iha votasaun jeneralidade iha Parlamentu Nasionál iha loron Sesta 17 Janeiro 2020.

“Jovenude OJP-CNRT Pronto ba mate! Prepara asaun hasoru PM. TMR no PR. LU OLO. Viva Kay Rala XANANA Gusmao!”

Públikasaun ne’e konsege provoka komentariu barak no komentariu oioin iha Facebook.

Rezultadu Fact-Check

Fac-Checker Timor-Leste halo monitorizasaun ba assuntu ne’e iha plata forma media sosial liliu iha Facebook katak informasaun ne’ebé lansa hosi ID Facebook Amp Mudansa Progresso ne’e falsu, tanba rejeita kedas hosi Sekertáriu Ezekutivu OJP-CNRT Nasional, Arlindo Pinto.

Tuir intervista Arlindo Pinto ba Timor Post iha loron Sábadu 18 Janeiro 2020 katak informasaun ne’ebé lansa hosi ID Facebook Amp Mudansa Progresso ne’e nu’udar propaganda ida.

“Ha’u nu’udar Sekertáriu Exekutivo OJP-CNRT Nasional Reprezenta hodi lori Estrutura Juventude P-CNRT nia naran, no lori Estrutura Juventude Nivel Munisípiu, Postu Administrativu to’o Suku no Aldeia, deklara ba públiku katak, Informasaun ne’ebé hasai husi media sosial hodi soran líder nasional iha rai ida ne’e nu’udar probaganda falsu no ID Falsu sira mak hakarak estraga situasaun polítika iha rai laran no hakarak soran nai lider nasional sira iha rai ida ne’e,” subliña Arlindo (Timor Post Online edisaun 18 Janeiro 2020).

Konklujaun

Informasaun hosi ID Facebook Amp Mudansa Progresso ne’e falsu.

Links

https://www.facebook.com/search/top/?q=amp%20mudansa%20ba%20progresso&epa=SEARCH_BOX

https://diariutimorpost.com/2020/01/18/ojp-cnrt-kondena-propaganda-sira-atu-organiza-asaun-hasoru-taur-ho-lu-olo/ 

 

Lee na'in: 844 ... Atualizadu iha Segunda, 20 Janeiru 2020 17:48