Sexta, 10 Janeiru 2020 13:01

[FALSU] Sunu bandeira RDTL (2) Featured

Autor
Rate this item
(0 votes)
FALSU [FAKE]: Sunu Bandeira RDTL. FALSU [FAKE]: Sunu Bandeira RDTL.

Notisia

Iha loron Tersa 18 Dezembru 2018, ID Facebook Oecusse Merdeka públika foto ema lubun hamrik haleu asaun sunu bandeira RDTL ho nia lejenda: Oecussi harus merdeka dari kolonial timor leste/portugal. bakar bendera lblis. Publikasaun foto ne’e konsege atrai ema hamutuk nain 138 mak halo komentariu, ema nain 73 mak fahe tutan, no ema nain 295 mak Like kahur malu.

[ORIJINAL]: FPI sunu bandeira PKI iha demostrasaun ida iha Purwakarta, Java Osidental, Indonézia iha 30 Juñu 2017.
[ORIJINAL]: FPI sunu bandeira PKI iha demostrasaun ida iha Purwakarta, Java Osidental, Indonézia iha 30 Juñu 2017.

Rezultadu Fact-Check (Verifika Faktus)

Bazeia ba rezultadu verifikasaun hatudu katak, asaun ema sunu foto bandeira RDTL ne’ebé públika iha ID Facebook Oecusse Merdeka ne’e falsu, tanba maluk Front Pembela Islam (FPI) sira mak sunu bandeira Partai Komunis Indonézia (PKI) iha momentu demostrasaun ida iha Purwakarta, Java Osidental, Indonézia iha 30 Juñu 2017.

Konkluzaun

Ho rezultadu verifikasaun faktus kona-bá foto ne’ebé hatudu asaun ema sunu bandeira RDTL ne’e kategoria FALSU (FAKE).

Links

Lee na'in: 1102 ... Atualizadu iha Sexta, 10 Janeiru 2020 13:16