Kinta, 26 Marsu 2020 15:49

[FALSU] Suspeitu CorVid-19 Ida iha Manufahi Featured

Autor
Rate this item
(0 votes)

Sirkulasuan informasaun falsu kona-bá propagasaun pandemia Coronavirus Disease 2019 (CorVid-19) durante semana hirak nia laran, la’o maka’as tebes. Fonte informasaun falsu hirak ne’e balun mai husi governu rasik, no balun mai husi ema iresponsavel balun.

Primeiru-Ministru, Taur Matan Ruak liu husi plenaria Parlamentu Nasionál katak rejista tan ona suspeitu CorVid-19 ida iha Same, munisipiu Manufahi. PM Taur deklara assuntu ne’e iha sesaun debate kona-bá atu desidi Estadu emerjénsia.

“Ministra Saúde foin aviza katak ita dadauk ne’e iha suspeitu ida iha Same, foin mai husi sorin balun,” hatete PM Taur iha plenaria PN Kinta, 26 Marsu 2020.

Deklarasaun ida ne’e hafoin liu minutu balun nia laran de’it, halo sosiedade sira iha Timor laran sai pániku tan de’it, liliu sira iha Same, (Manufahi).

Kondenasaun asosiasaun jornalista sira iha Timor-Leste, AJTL no TLPU mós pertenente hodi halo kondenasaun maka’as ba MS, tanba durante ne’e kontribui maka’as ba informasaun falsu sira iha rai laran relasiona ho propagasaun pandemia CorVid-19.

Informasaun ne’ebé fornese husi MS ba PM Taur ne’e falsu total, tanba hetan rejeisaun maka’as husi diretora Servisu Saúde munisípiu Manufahi, Florência Tilman Corte-Real, tanba parte saúde rasik to’o oras ne’e hala’o hela karantina ba sidadaun Timor oan nain 3 husi Manufahi ne’ebé foin fila husi Indonézia, hodi observa hela durante loron 14 iha fatin izolamentu nian iha Same no observasaun la’o ona durante loron 3 nia laran, maibé to’o oras ne’e seidauk detekta suspeitu ida ba CorVid-19.

Tuir reportajen husi Jornalista Kojunta Manufahi (JKM) katak, diretóra Florência husu ba públiku no komunidade sira iha munisípiu Manufahi atu fiar no labele pániku ho informasaun ne’ebé dadaun ne’e espalla ona iha média sira tanba informasaun ne’e la loos no informasaun ne’ebé klaru sei fó sai hosi Saúde Munisípiu Manufahi.

Lee na'in: 8217 ...