Domingu, 14 Marsu 2021 07:51

Levanta OJE 2021: Governu bosok ona no hamosu inserteza Featured

Autor
Rate this item
(0 votes)
Levanta OJE 2021: Governu bosok ona no hamosu inserteza Foto www

Deputadu sira iha Parlamentu Nasionál aprova Orsamentu Jeral Estadu ba tinan 2021 ho votu afavor 44 iha loron 12 Dezembru 2020, no Prezidente Repúblika Francisco Guterres Lú Olo promulga OJE ne’e ho montante $1,895,000,000.00 iha loron 28 Dezembru 2020.

Ministru Finansas Rui Gomes hateten, iha fulan Janeiru liuba katak tama ba fulan Fevereiru maka foin bele halo levantamentu ba OJE 2021. Fulan Fevereiru liu tiha ona, no oras ne’e tama ona fulan Marsu, maibé seidauk halo levantamentu, no derepente dehan fali governu seidauk iha nesesidade atu halo levantamentu. Deklarasaun ne’e bosok, tanba iha Janeiru katak sei halo levantamentu iha Fevereiru, maibé bainhira hahu tama fulan Fereiru mosu tan deklarasaun seluk katak governu seidauk iha nesesidade atu halo levantamentu. 

“Ita nia saldo ne’ebé agora iha, iha Banco Central millaun U$230. Portantu, osan sei iha. Seidauk iha nesesidade atu halo levantamentu. Ida ne’e depois ami sei kontaktu Banco Central iha fulan Fevereiru nia laran para atu halo levantamentu,” hateten Ministru Rui Gomes ba jornalista sira iha Palásiu Governu iha loron 25 Janeiru 2021.

Iha fulan hanesan mós Primeiru-Ministru Taur Matan Ruak haforsa deklarasaun Ministru Finansas nian katak governu nia osan sei iha duni, no seidauk presija atu halo levantamentu.

Hafoin fulan Janeiru remata, no tama fali iha fulan Fevereiru, mosu fali deklarasaun ida husi Vise-Ministra Finansas Sara Lobo Brites katak governu seidauk bele haruka pedidu levantamentu OJE 2021 ba Banco Central Timor-Leste (BNCTL) ho rajaun saldo tezouru sei suffisiente hela.

“Provavelmente primeiru trimestre ita iha saldo natoon atu foti. Foin lalais, señor Ministru Finansa ko’alia, karik iha fevereiru posível foti ne’e atu prevee hela pagamentu ba cesta bázia ne’ebé mak por volta millaun $63. Se ida-ne’e mak akontese, neineik ita foti maibé seidauk foti iha fevereiru no marsu entaun abríl mak foin foti tanba saldo sei sufisiente hela. Saldo agora sei millaun $200 itál iha tezouru,” Vise-Ministru Finansa, Sara Lobo Brites, informa ba Agência TATOLI no Jornál INDEPENDENTE, iha resintu Parlamentu Nasionál iha loron Kuarta 3 Fevereiru 2021.

Maske nune’e, Primeiru-Ministru nafatin husu ba públiku atu lalika preokupa kona-ba levantamentu.

Primeiru-Ministru Taur Matan Ruak haforsa tan katak maske tama ona Fevereiru, maibé osan sei iha hela.

“Ita la presiza preokupa tanba hanesan dapur karik, ema iha dapur mak hatene hahán to’o ona ba ita ka la’e, ne’ebé kuandu la to’o naturalmente nia tenke tein tanba ne’e la halo levantamentu la prejudika funsionamentu mákina Estadu,” PM Taur informa hafoin enkontru ho Prezidente Repúblika, Francisco Guterres ‘Lú Olo’, iha Palásiu Prezidensiál, Bairro Pité, 18 Fevereiru 2021,

“Osan ne’e la’ós ita hanoin ba foti de’it, tanba ema (Ministériu Finansa) ne’ebé  jere osan ne’e mak hatene no agora sira dehan seidauk iha nesesidade ba foti (levatamentu), ne’ebé ita sira iha li’ur ne’e ansi atu halo saida,” nia afirma.

Deklarasaun ida ne’e hahu kontrariu ona ho deklarasaun Ministru Finansas nian iha loron 25 Janeiru 2021 ne’ebé dehan sei kontaktu BCTL atu halo levantamentu ba OJE 2021 nian.

Maske governu dehan osan sempre iha hela de’it, no seidauk nesesariu hodi hato’o pedidu levantamentu OJE 2021 ba BCTL, maibé emprezariu balun inklui BNCTL hahu halerik ona kona-ba pagamentu.

Links:

Lee na'in: 5946 ... Atualizadu iha Domingu, 14 Marsu 2021 08:05