Kinta, 04 Febreiru 2021 17:10

Video ema dansa iha kuarentena Oe-Upu la’os iha tempu Lugu Featured

Autor
Rate this item
(0 votes)

DILI – Hafoin video ida ho durasaun kuaje minutu ida mosu iha públiku kona-ba sidadaun kuarentena sira dansa iha kuarentena Oe-Upu, Oe-Kusi Ambeno, mosu situasaun pro-kontra.

Balun dehan, video ne’e mosu no halo iha tempu Prezidente Autoridade RAEOA, José Luis Guterres, maibé faktu loloos ne’ebé Verifika Faktus simu video ne’e husi ema ne’ebé halo video ne’e katak, nia halo video ne’e iha fulan janeiru 2021 nia rohan, la’os iha tempu Prezidente Autoridade Lugu nian.

Verifika Faktus konsege hetan sidadaun ne’ebé halo propaganda falsu hodi falsifika video ne’e maka ho ID Facebook Nautus Bitimo. Nautus Bitimo nia ID FB ida maka Antonio Pocong (Antonio Osa).

“Vidio nebe viral iha karantina Oe-upu RAEOA, akontese iha Momentu Avo Lugu Nia tempu,” Antonio Osa halo propaganda falsu liu husi nia ID FB Nautus Bitimo.

Faktu loloos maka video ne’e akontese iha Prezidente Autoridade RAEOA, Arsenio Paixão Bano nia tempu, la’os iha Lugu nia tempu.

Faktu seluk ne’ebé iha katak, hafoin video ne’e sai viral iha plata forma media sosial, xefe gabinete Sekretariu Rejional Saúde Gildo de Araújo Verdial ba vizita kedas kuarentena Oe-Upu, no rekoñese katak video ne’e mosu iha tinan 2021.

Lee na'in: 2824 ... Atualizadu iha Kinta, 04 Febreiru 2021 17:15

Media