Video badak ida ho nia durasaun segundu 36 viral tebes iha Indonézia, no ikus mai sirkula mós iha Timor-Leste. Utilizador plata forma media sosial hanesan Facebooker sira iha Timor-Leste mós hahu fahe tutan video ne’e maske video ne’e hoax.

Hafoin video badak ne’e sai viral, ekipa Fact-Checker KOMPAS nian hahu halo verifikasaun no rezultadu hosi verifikasaun ne’e detekta katak video ne’e hoax.

Domingu, 02 Febreiru 2020 10:03

#CoronaVirusFacts

Autor

Situasaun disseminasaun novo coronavirus (nCoV 2019) ne’ebé mosu iha China iha Dezembru 2019 kontinua evolui.

Tuir mai faktu sira iha horas tuku 9 dadersan iha loron Sesta, 31 Janeiro 2020.

Hoax sira kona-bá coronavirus espalla lais liu dúke virus ne’e rasik

Semana tolu liuba, China informa ofisialmente mate dahuluk ne’ebé kauza hosi coronavirus iha tinan 2019 nia rohan. Maibé desde tempu ne’eba kedas falta dadus kualidade hosi governu China kona-bá orijen moras foun ne’e no medidas ofisial hosi autoridade sira foti hodi buka atu kura.

Ema barak iha mundu inklui Timor-Leste oras ne’e sente paniku ho Virus Corona. Maske Virus Corona ne’e mosu iha Wuhan, China, maibé halo ema barak sente preokupa tebes. Iha Timor-Leste rasik maske seidauk detekta ema ruma afeta ona hosi virus ne’e, maibé governu hahu halo ona intervensaun balun hodi koloka pessoal mediku sira iha aeroportu no fronteira terestre sira hodi halo check ba sidadaun Xineza sira inklui Timor oan sira ne’ebé foin fila hosi China.

Iha loron 26 Janeiru 2020, kanal You Tube KLIBUR POST manipula tiha notisia Radio Televizaun Timor-Leste (RTTL) seksaun kriminal. Kanal YouTube ne’e inventa no manipula notisia ne’e ho titulu iha lian Indonézia katak

.

Video falsu ho nia durasaun 00:01:06 ne’e katak deskonfia kona virus Corona sidadaun Xineza ida hetan baku iha Timor-Leste. Video falsu ne’e halo ema hamutuk nain 25,402 mak hare ona, no sirkula barak mós plata forma media sosial hanesan Facebook. Ho sirkulasaun video falsu ne’e halo ema barak mak sente preokupa relasiona ho virus Corona ne’ebé hamate ona ema barak iha China (Wuhan), no ema rihun ba rihun ba afetadu ona iha nasaun balun iha mundu.

Notisia
Iha loron 18 Janeiro 2020, ID Facebook Amp Mudansa Progresso reklama katak, Joventude OJP-CNRT oras ne’e preparadu ona hodi halo asaun hasoru Primeiru-Ministru Taur Matan Ruak no Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lu Olo ligadu ba Proposta Lei Orsamenu Jeral Estadu (OJE) tinan 2020 ne’ebé la pasa iha votasaun jeneralidade iha Parlamentu Nasionál iha loron Sesta 17 Janeiro 2020.

“Jovenude OJP-CNRT Pronto ba mate! Prepara asaun hasoru PM. TMR no PR. LU OLO. Viva Kay Rala XANANA Gusmao!”

Públikasaun ne’e konsege provoka komentariu barak no komentariu oioin iha Facebook.

Page 3 of 4