Utilizador Facebook sira iha Timor-Leste oras ne’e barak mak fahe tutan video badak ida ho nia durasaun 1:49 kona-bá kapturasaun Xefe Departementu Kimiku no Biolojia husi Universidade Harvard Charles Lieber ne’ebé fó iha kanal WCBN ne’e laiha ligasaun ho virus corona.

Sirkulasuan informasaun falsu kona-bá propagasaun pandemia Coronavirus Disease 2019 (CorVid-19) durante semana hirak nia laran, la’o maka’as tebes. Fonte informasaun falsu hirak ne’e balun mai husi governu rasik, no balun mai husi ema iresponsavel balun.

Hafoin Ministra Saúde Interina, Elia Amaral anunsia kona-bá ema estranjeiru ida positivu infetadu virus corona iha Timor-Leste iha loron Sábadu, 21 Marsu 2020 halo ema barak sente pániku kona-bá situasaun ne’e, no a’at liutan ema iresponsavél sira fahe tutan video badak ida kona-bá pasiente feto ida mós infetadu ona virus ne’e maske realidade ikus mai hatudu pasiente ne’e sofre moras iis boot (Asma).

Siber kriminozu sira sei la para atu explora kada oportunidade atu atake usuáriu internet.

Áte desiminasaun SARS-COV-II (virus) ne’ebé perigu hodi kauza COVID-19, sai nu’udar oportunidade ba sira atu mós fahe malware ka lansa atake sibernétiku.

Dili – Durante loron hirak nia laran ema balun fahe informasaun liu husi Short Message Service (SMS) ba telemovel no ikus mai mosu iha Facebook Messengger no WhatsApp kona-bá virus corona tama ona iha Dili.

Konteudu SMS ne’e husu atensaun ba sidadaun sira katak tenke koidadu, tanba virus ne’e tama ona iha Dili, no pasiente ne’ebé kona virus ne’e halo hela tratamentu saúde iha Klinika Formosa, Dili. Konteudu SMS ne’e mós husu ba sidadaun sira atu labele halo konsulta iha Klinika Formosa, no di’ak liu ba konsulta iha fatin seluk.

Iha loron Kuarta 12 Fevereiru 2020, mosu video ida viral tebes iha plata forma media sosial. Video badak ne’e kona-bá deskonfia sidadaun China ida sofre moras virus corona no monu derepente de’it iha Timor Plaza. Situasaun ne’e halo ema barak mak halai no buka sosa kedas masker iha tempu ne’eba.

Page 2 of 4